Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb


Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Rozdziały

 I. Wstęp

 II. Prawa wędkującego w wodach PZW

 III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW

 IV. Zasady wędkowania

 V. Dozwolone metody połowu

 VI. Ochrona ryb

 VII. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW

VIII. Informacje końcowe

I. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór

przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących

w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w

Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. W wodach

PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa.

Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa

podwodnego i stosowne zezwolenie.

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski

mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską,

przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia

uprawnionego do rybactwa.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia

1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz

cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym,

że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru

osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w

ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod

opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.

6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu

ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską - metodą gruntowo-spławikową

maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie

stanowiska i limitu dwóm osobom wyklucza wędkowanie opiekuna na jedną wędkę.

b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby

pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową.

Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży w wieku do lat 14,

pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie

wydane przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić

wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i

dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską,

zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane

przez wydającego zezwolenie.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do

kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe

ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz,

który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni

zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu.

Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął

dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków

ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od

zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed

rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na

nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator

zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte

ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien

natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo

najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu

PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych

powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz

miejsce i datę połowu.

IV. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości

co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a/ jednym haczykiem z przynętą, albo

b/ w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną

przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza

rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30

mm, albo

c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie

więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione

w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

d/ przy połowie ryb spod lodu:

- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy

ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o

średnicy 20 mm, albo

- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy

haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie

wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

2. Przynęty

a/ Jako przynęty mogą być stosowane:

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

- przynęty sztuczne.

b/ Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:

- zwierząt i roślin chronionych,

- ryb i raków wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7.,

- ikry.

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W

przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie

objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i

pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych

lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie

ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z

wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze

PZW /, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed

wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych

miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki.

Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawać złowionych ryb,

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych

urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy

budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i

progi denne,

e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i

innych rybackich narzędzi połowu,

f/ łowić metodą "szarpaka"

g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h/ wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego

zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

j/ kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

k/ wędkować z mostów,

l/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w

stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na

sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie

wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów

dobowych.

a/ ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić

bezpośrednio po złowieniu,

b/ każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie,

z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka

bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do

łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego

łowienia metodami spinningową lub muchową.

3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub

zakaz stosowania zanęt.

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę,

pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki

podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie

może być mniejsza niż 5 mm.

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z

których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby

przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku

zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.5.

V. DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo-spławikowa

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na

dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym

łowisku.

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania

następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu - 10 m,

b/ między łodziami lub brodząc - 25 m,

c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.

2. Metoda spinningowa

2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w

ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa

haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych

wskaźników brań instalowanych na lince.

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania

następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,

b/ łowiąc z łodzi - 50 m.

3. Metoda trolingowa

3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę,

zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki,

holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem

pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną

odległość 50 m od innych wędkujących.

4. Metoda muchowa

4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w

ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie

więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk

nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie

wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do

wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości

używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej

nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz

zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne

odległości od innych wędkujących;

a/ z brzegu lub brodząc – 25 m,

b/ z łodzi – 50 m.

5. Metoda podlodowa

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone

jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na

dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu –

dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub

wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między

nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po

złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną

odległość 10 m od innych wędkujących.

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

VI. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego

krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

- boleń do 40 cm,

- brzana do 40 cm,

- certa do 30 cm,

- głowacica do 70 cm,

- jaź do 25 cm,

- jelec do 15 cm,

- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/,

- kleń do 25 cm,

- lin do 25 cm,

- lipień do 30 cm,

- łosoś do 35 cm,

- miętus:

a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm;